Biz Kimiz?

KVKK Politikası

BİZ KİMİZ?

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Türkiye Yeşilay Vakfı olarak bu politika ile tüm iç taraflardan (yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetim kurulu, bilim kurulu, aday çalışanlar, çalışanlar, çalışan aile üyeleri, aday stajyerler, stajyerler, üyeler, gönüllüler, bağışçılar, sözleşmeli çalışanlar, tesislerimiz içerisine giriş yapan ziyaretçiler ve bağlı ortaklık çalışanları) ve iletişim halinde olunan üçüncü kişilerden (resmi kurum ve kuruluş çalışanı, danışanlar, akademisyenler, potansiyel tedarikçiler, cari tedarikçiler, kampanya katılımcıları ve diğer üçüncü kişiler) toplanan, işlenen, depolanan ve arşivlenen kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak aşağıdaki sekiz adet ilke ile korunmasını taahhüt etmekteyiz;

Kişisel Veriler;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak toplanmakta, işlenmekte, depolanmakta ve arşivlenmektedir.
  • Belirli, meşru ve açık amaçlar için işlenmektedir.
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.
  • Doğruluğu ve güncelliği konusunda azami gayret gösterilmektedir; bu doğrultuda toplanırken doğru veriler toplanmakta ve verilerin güncelliğinin devamlılığı sağlanmaktadır.
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.
  • İşlenirken veri sahiplerinin hak ve talepleri dikkate alınmaktadır. Veri sahibinin hakları kanunun 11. maddesinde öngörülen şekliyle;

– Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme.
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmeyi talep etme.
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
– KVKK veya bu politika uyarınca işlenmesi için hukuka uygun bir gerekçe veya dayanak bulunmayan kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
– İsteği üzerine yapılan düzeltme veya silme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  • İlgili kişi, KVKK’nin 11. maddesinde yer alan hakları (silme, işlenip işlenmediğini öğrenme, aktarılan 3. Kişileri öğrenme ve 11. Maddede sayılan diğer haklar) ile KVKK uygulanmasıyla ilgili taleplerini aşağıda belirtilen yöntemlerle iletebilecektir;

– Sepetçiler Kasrı, Hocapaşa Mah. Kennedy Cad. No:3 Fatih/İstanbul adresine Elden Kimlik Teyitli Şahsen Başvuru,
– Sepetçiler Kasrı, Hocapaşa Mah. Kennedy Cad. No:3 Fatih/İstanbul adresine noter vasıtasıyla başvuru,
– destek@yedam.org.tr adresine başvuru (E-posta ile yapılan başvurularda kurum kimlik teyidi için kimlik teyidi güvenlik sorusu sorulabilir.)

  • İlgili kişi taleplerinin alınması sonrası aşağıdaki işlemler yapılır;

– Talebe ilişkin kimlik teyidinin yapıldığı kontrol edilir.
– Talep incelenir.
– Talebin standart talep olarak sınıflandırılan bilgi talebi, bilgi değişikliği talebi ve silme taleplerinden herhangi biri olup olmadığı kontrol edilir.
– Talep standart bir talep ise talep kapsamında ilgili olduğu tespit edilen birim ile görüşerek kişisel verisi işlenen gerçek kişinin hangi gruba (danışan, üye, gönüllü, bağışçı, çalışan, 3.taraf vb.) girdiği tespit edilir.

İlgili kişinin  KVKK’nin 11. Maddesine istinaden verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etmesi durumunda; Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa kişisel veriler silinir, anonim hale getirilir veya yok edilir.

  • İşlenirken teknik ve idari anlamda veri güvenliğine ilişkin gerekli tedbirler alınmaktadır (Gerekli fiziksel, çevresel ve sistemsel tedbirlerin alınması).
  • Veri paylaşılırken kanuni istisnalara uygun olarak veya açık rıza alınarak paylaşılır. İç tarafların ve üçüncü kişilerin kişisel verileri yukarıdaki sekiz adet ilkeye uygun olarak Vakfımız tarafından toplanır, işlenir, depolanır ve arşivlenir.